rozvoj
inspirace
objevování

ROZVOJ PERSONALISTŮ A HR


Programy směřují do vlastních řad, mezi personalisty, psychology, poradce HR a kouče. Magion pořádá také Festival lektorů Magion Desítka, na který srdečně zveme všechny z oboru i z příbuzných oblastí.

 • PROGRAM: TRÉNINK VEDENÍ WORKSHOPU SOFT SKILLS

 • Program pro školitele měkkých dovedností a HR pracovníky věnující se tréninkům a rozvoji. S využitím originální metodiky Magionu.
  V programu inspirovaným videotréninkem interakcí budete sami aktivními účastníky. Cílem workshopu bude představení techniky, jejímž prostřednictvím lze realizovat školení na celou řadu témat spadajících do oblasti soft skills. My se v tomto workshopu zaměříme na efektivní komunikaci (v rámci zakázkového kurzu můžeme zvolit jiné téma). Ta bude ústředním tématem. Film bude prostředkem, nikoliv cílem, kamera ale na tomto workshopu chybět nebude.
  Část účastníků si vyzkouší jak vlastní práci týmu, tak roli lektora - facilitátora. Workshop těží i z aktivního přístupu a neformálního prostředí, který je pro mnoho klientů velmi atraktivní.
   LEKTOŘI:
  • Andrea Hlubučková
  • PhDr. David Heider
   Poradce v oblasti lidských zdrojů, kouč, lektor. Vystudoval psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK. Absolvoval sebezkušenostní výcvik SUR a před deset let se věnuje práci s lidmi. Aktuálně pracuje jako poradce v oblasti lidských zdrojů a kromě jiného pravidelně zveřejňuje své názory v rubrice Leaders voice v Hospodářských novinách. Dále se věnuje výzkumu v oblasti psychologie, dokončuje dizertační práci v témže oboru, vlastní zvukové nahrávací studio a věnuje se práci hudebního producenta.

  Program je určen pro:

  • manažery HR
  • interní trenéry, lektory, školitele
  • externí lektory a pracovníky vzělávacích agentur • PROGRAM: INTUITIVNÍ ASSESSEMENT A KONKURZY

 • Program pro všechny pověřené výběrem lidí, kteří se nechtějí spoléhat jen na výsledky elektronických testů, a chtějí zapojit vlastní rozum, intuici a cit pro lidi.
  Témata kurzu: Intuitivní výběr budoucích zaměstnanců a kolegů. Zjišťování jejich schopností a motivační úrovně. Simulace reálných náročných situací. Vyhodnocování všech druhů dat (testy, dotazníky, životopis, rolové úkoly, případové studie, diskuse, zpětná vazba aj.) vzhledem k subjektivním dojmu hodnotitele. Jak zacházet s předsudky, sympatiemi a antipatiemi.

  Program je určen pro:

  • manažery HR
  • všechny pracovníky pověřené konkurzem a výběrem lidí • ASSESSEMENT A DEVELOPEMENT CENTRA

 • Assessement centrum je velmi účinnou metodou výběru pracovníků na manažerské, obchodní a řídící pozice. Zaměřuje se na komplexní posouzení předpokladů pro úspěšný výkon.
   Předmětem posouzení jsou především:
  • individuální výkonové předpoklady kandidáta (odpovídající zkušenosti a znalosti, intelekt, osobní výkonnostní tempo, schopnost pracovního nasazení, odolnost vůči zátěži, kreativita)
  • individuální osobnostní charakteristiky (stálé vlastnosti osobnosti)
  • sociální, komunikační a řídící schopnosti a zvyklosti
  • motivační faktory důležité pro výkon té které pracovní pozice

  Celkové hodnocení kandidáta shrunuje jeho silné a slabé stránky (+ rizikové faktory) ve vztahu k jeho současné pracovní pozici a navrhuje optimální postup pro jeho další rozvoj a vzdělávání.

  Development centrum se metodicky opírá o psychodiagnostické testové vyšetření, zaměřené především na výkonový potenciál a osobnostní charakteristiky. Vyšetření probíhá částečně formou individuálního strukturovaného rozhovoru, dále prostřednictvím baterie vybraných testů, a hlavně prostřednictvím modelových situací a aktivit zaměřených na řešení problémů. Pracujeme také se simulací časového i jiného stresu.
  Modelové situace se zaměřují převážně na posouzení individuálních pracovních předpokladů, předpokladů pro efektivní týmovou spolupráci a předpokladů k vedení lidí. Souběžné testování několika osob zaručuje jednotnost a nezaujatost.
  Výstupem je souhrnná charakteristika pracovních (popř. manažerských) předpokladů jednotlivých účastníků programu. Naše programy mají výstupy pro jednotlivé účastníky i pro zadavatele. Pro toho vypracováváme i závěrečnou zprávu. Výstupem bývá poznání předností a rizik jednotlivých účastníků včetně doporučení optimálního pracovního zařazení. Navrhneme také další možnosti profesního rozvoje účastníků, popřípadě včetně návrhu na navazující kurzy či tréninky.